หุ่นฟางนาอ้อ

หุ่นฟางนาอ้อ

ผู้ว่าเลยเปิดเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน อ.เมืองเลย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ ที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านนาอ้อ นักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สร้างงานและเพิ่มรายได้ ให้กับระดับ ชุมชนของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาค โดยใช้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลและวาระแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดเป็นระเบียบวาระแห่งพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและเป็นแผนชี้นำการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวนำเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางในการทำงาน

โดยอำเภอเมืองเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่หลายแห่งด้วยกันที่นักท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัดยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเข้าไปเที่ยว และยังได้มีแนวคิดในการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดทำหุ่นฟางนาอ้อเป็นรูปสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน บ้านนาอ้อ เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอำเภอเมืองเลย ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเลยและเป็นการเพิ่มการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการบริการ ที่พัก อาหาร และอื่นๆ จึงจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรม จัดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยบริเวณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนาอ้อบ้านนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยขึ้น

โดยแบ่งวิธีดำเนินการออกเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหุ่นฟางให้แก่กลุ่มชาวบ้านตำบลนาอ้อจำนวน 45 คน ระยะวันที่ 7 กุมภาพันธ์-16 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 10 วัน จัดทำหุ่นฟางข้างค่างแว่นขนาดใหญ่จำนวน 1 ตัว ระยะที่ 2 จัดทำหุ่นฟางจริง โดยอำเภอจัดหาวัสดุและจ้างแรงงานราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมในการจัดทำหุ่นฟางเป็นรูปสัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ จำนวน 18 ตัว ระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2564 ระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมเปิดตัวเทศกาลหุ่นฟางน้าอ้อ ใน ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนาอ้อ และ จัดแสดงหุ่นฟางต่อ เนื่อง ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2564- 30 เมษายน 2564 นี้

ต้นฉบับข่าว บ้านเมือง ENT.TODAY