มูลนิธิสร้างป่าฯ

มูลนิธิสร้างป่าฯ

คณะสงฆ์เลยจัดตั้งมูลนิธิสร้างป่าฯ


คณะสงฆ์เลยจัดตั้งมูลนิธิสร้างป่าฯ – พระราชสุเมธี (เหลี่ยม สุจิณโณ) เจ้าอาวาสวัด ภูตูมวนาราม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา จัดตั้งมูลนิธิสร้างป่าสร้างธรรมตามปฏิปทาหลวงปู่เสาร์- หลวงปู่มั่น ตามรอยพระราชาด้วยการปลูกป่า สอดคล้องกับโครงการในพระราชดำริอย่างเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ โครงการสร้างป่า คือศาสตร์ พระราชา ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ปลูกไม้ผล เพื่อให้เรามีผลหมากรากไม้

สำหรับบริโภคสืบไป ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัว โครงการปลูกป่านี้ จะทำให้วัดมีป่าร่มรื่น โดยเฉพาะ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า เป็นพระที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่า ดังนั้น ต้องรักษาป่าให้เกิดความร่มรื่น ปลูกต้นไม้อันใด เป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้เกิดเป็นป่า มีไม้เบญจพรรณ

“มูลนิธิสร้างป่าสร้างธรรมตามปฏิปทาหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น นำประวัติครูบาอาจารย์ฯ นำปฏิปทาของครูบาอาจารย์ฯ ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ให้พวกเราได้ถือเป็นแบบอย่าง ให้พวกเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น เรามีโครงการที่จะจัดตั้งมูลนิธิสร้างป่าสร้างธรรม ตามปฏิปทาหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มั่นนี้ ตามแนวที่วางไว้” พระราชสุเมธีกล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างป่าทุกรูปแบบ การเพาะกล้าไม้ทุกชนิด การปลูกป่า การบำรุงรักษา การอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม การทำเกษตร การพัฒนาระบบน้ำ การสร้างพลังงานทดแทนให้ประโยชน์แก่ วัด ภาครัฐ ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เกษตรกร และอื่นๆ นำหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่เสาร์กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สาย พระป่า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สร้างธรรมะที่มีจิตสำนึก ต่อสังคม ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ การฝึกอบรมธรรมะ การมอบทุนการศึกษาให้แก่ พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบำรุงวัดภูตูมวนาราม และสำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ

ต้นฉบับข่าว ข่าวสด ENT.TODAY