มหกรรมกัญชาต่อยอดสมุนไพร

จัดมหกรรมกัญชาต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย


23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรม ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองเลย จ.เลย นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

bitazza


นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารรณสุขจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับนโยบายของผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 8 กำหนดการคิกออฟ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ การดำเนินงานการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่มีแพทย์แผนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สมุนไพร กัญชา กัญชง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


ซึ่งในปีที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานสนับสนุนยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของจังหวัดเลยจำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเลยมีเป้าหมายเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแพทย์แผนไทย 21 แห่ง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชา โดยมีโรงพยาบาลเอราวัณ โรงพยาบาลผาขาว โรงพยาบาลภูเรือ และโรงพยาบาลนาด้วง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวัน ในวัน และเวลาราชการ


เป็นทางเลือกในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของสหสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังจัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย โดยจังหวัดเลยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 แห่ง และให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบสุขภาพที่แท้จริง ภายให้โครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” คือการมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการทางสุขภาพที่ดีทั้งการรักษา (care) การบริการสาธารณสุข (public health) และมีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี (social determinants of health) โดยประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก


ต้นฉบับข่าว https://www.nationtv.tv/main/content/378816699 ENT.TODAY