จูงลูกหลานเข้าวัด

จูงลูกหลานเข้าวัด

เลย จูงลูกหลานเข้าวัด ไปไหว้พระกับญาติพี่น้อง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดถ้ำพุทธมนต์ บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมชาวบ้านและนักเรียนในเขต อบต เขาหลวง ร่วม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม


นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นแกนกลางของสังคมไทยที่เป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต องค์ประกอบสำคัญคือสมาชิกในครอบครัว บิดา มารดาและบุตร มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้ถูกต้องถูกทาง ส่งผลให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐทำหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวคิดปรัชญาให้มีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนาและมีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สมานฉันท์และการเอื้ออาทรต่อกันและที่สำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามครอบครัวได้อย่างจริงจังและยั่งยืน


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว เสริมสร้างให้ครอบครัวอบอุ่น คู่คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่ง โดยใช้ความรักความอบอุ่นของครอบครัว และคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ จึงจัดทำโครงการการอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่นพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นมา โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นคู่คุณธรรม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ครอบครัวมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ลำลึกถึงพระพุทธคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนา

มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครอบครัวในชุมชนตำบลเขาหลวง ครอบครัวคณะทำงานศูนย์ ศพค. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาหลวง นักเรียนในตำบลเขาหลวงกว่า 200 คน


นางสาวสุพรรณวดี กล่าวต่ออีกว่า ครอบครัวอบอุ่น คู่คุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัว ในชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีการช่วยเหลือเอื้ออาทรสมานฉันท์ โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการทางพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบทอดพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป


ต้นฉบับข่าว https://www.77kaoded.com/news/amarin/2074371 ENT.TODAY

Exit mobile version